Projecten

Vakmanschap, kwaliteit, ervaring en persoonlijk contact

Gytsjerk

Bezoek de Handleiding HTML

Brantgum

Bezoek de Handleiding HTML

burgum

Bezoek de Handleiding HTML

Engwierum

Bezoek de Handleiding HTML

Leeuwarden

Bezoek de Handleiding HTML

Pietersbierum

Bezoek de Handleiding HTML

Ried

Bezoek de Handleiding HTML

Ternaard

Bezoek de Handleiding HTML

Wanswert

Bezoek de Handleiding HTML


Projecten

in Gytsjerk, Brantgum, burgum, Engwierum, Leeuwarden, Pietersbierum, Ried, Ternaard, Wanswert. Rietdekkersbedrijf Henk Bijker Jislum, Bate Batema Kollumerzwaag, B. Batema Damwoude, Jelle Batema Sumar, Alting Kollumerzwaag, Bakker Heerenveen, Bron Drachtstercompagnie, Opeinde, Batema Harkema, Douma Minnertsga, Dijk Dokkum, Elzinga Zwaag westeinde, Hekstra Damwoude, Hoekstra en zonen, Ureterp, Iepema Surhuizum, Iepema Kollum, de Jong Drogeham, Kempenaar Holwert, Kei Kootstertille, Punter Noordwolde, Raggers Morwolde, Roosma Makkum, Sikkema Tytsjerk, Snip Dokkum, Talma Damwoude, Vave Veenhuizen, Veen Rinsumageast, Veenstra Noord-Bergum, Veedako Bergum, Zwaagwesteinde, Vissia, Wouda Ee, Zee Burdaard. Projecten in Gemeente Achtkarspelen, Ameland, het Bildt, Boarnsterhim, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Heerenveen, Kollumerland en Nieuwkruisland, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Lemsterland, Littenseradiel, Menameradiel, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Skarsterlân, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Weststellingwerf